02 July 2009

Απαγόρευση βίαιων «παιχνιδιών» στο Internet

...
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της ανατολικής Ασίας, καθώς επίσης στην Αμερική και στην Αυστραλία γίνονται προσπάθειες να μελετηθεί και να περιοριστεί η βιαιότητα που επικρατεί σε διάφορα πολεμικά «παιχνίδια» στο Internet. Εκεί λοιπόν που σε μια διϋπουργική επιτροπή συζητούνταν διάφορες προτάσεις, τι και γιατί να απαγορευτεί, υπέβαλε κάποιος μία λίστα εγκληματικών ενεργειών, οι οποίες πρέπει να θεωρηθούν σφόδρα απάνθρωπες, μαζο-σαδιστικές και ειδεχθείς.

Όταν διαβάστηκε η λίστα, όλοι συμφώνησαν ότι αυτά πρέπει οπωσδήποτε να απαγορευτούν, οπότε τους λέει ο εισηγητής της λίστας: «Πρέπει να απαγορέψουμε τη χριστιανική Αγία Γραφή! Άμα τη διαβάσουν παιδιά, θα γίνουν εγκληματίες» (μήπως πολλοί θεόπληκτοι δεν είναι;) Έδωσε δε ο συγκεκριμένος αμέσως μετά και τη συμπληρωματική λίστα με τα χωρία της Π.Δ., όπου περιέχονται αυτά τα εγκλήματα! Μέρος αυτής της λίστας παραθέτω εδώ:
  1. Να τρυπάς κρανία με πάσσαλο: «καὶ ἔλαβεν ᾿Ιαὴλ γυνὴ Χαβὲρ τὸν πάσσαλον τῆς σκηνῆς καὶ ἔθηκε τὴν σφῦραν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν κρυφῇ καὶ ἔπηξε τὸν πάσσαλον ἐν τῷ κροτάφῳ αὐτοῦ, καὶ διεξῆλθεν ἐν τῇ γῇ· καὶ αὐτὸς ἐξεστὼς ἐσκοτώθη καὶ ἀπέθανε.» (Κριταί 4,21)
  2. Να συντρίβεις κρανία: «καὶ ἔρριψε γυνὴ μία κλάσμα ἐπιμύλιον ἐπὶ κεφαλὴν ᾿Αβιμέλεχ καὶ ἔκλασε τὸ κρανίον αὐτοῦ.» (Κριταί 9,53). Ο αόριστος "έκλασε" σημαίνει εδώ έσπασε, μην πάει το μυαλό σας αλλού...
  3. Να προσφέρεις την ερωμένη σου για βιασμό μέχρι θανάτου: «καὶ ἐπελάβετο ὁ ἀνὴρ τῆς παλλακῆς αὐτοῦ καὶ ἐξήγαγεν αὐτὴν πρὸς αὐτοὺς ἔξω, καὶ ἔγνωσαν αὐτὴν καὶ ἐνέπαιζον ἐν αὐτῇ ὄλην τὴν νύκτα ἕως τὸ πρωΐ· καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτήν, ὡς ἀνέβη τὸ πρωΐ.» (Κριταί 19,25) Την εξαπέστειλαν το πρωί φιλανθρωπικά, έτσι που την μεταχειρίστηκαν όλη τη νύχτα.
  4. Να ξεκοιλιάζεις έγκυες γυναίκες: «Αφανισθήσεται Σαμάρεια, ὅτι ἀντέστη πρὸς τὸν Θεὸν αὐτῆς· ἐν ρομφαίᾳ πεσοῦνται αὐτοί, καὶ τὰ ὑποτίτθια αὐτῶν ἐδαφισθήσονται, καὶ αἱ ἐν γαστρὶ ἔχουσαι αὐτῶν διαρραγήσονται.» (Ωσηέ, 14,1). Σημειώνουμε εδώ ότι οι Σαμαρίτες ήταν Ιουδαίοι «αιρετικοί», τουτέστιν είχαν άλλη εξουσία και άλλο ταμείο, κάτι σαν τον καυγά μεταξύ καθολικών και ορθοδόξων.
  5. Να καις ζωντανούς ανθρώπους σε φούρνο: «καὶ τὸν λαὸν τὸν ὄντα ἐν αὐτῇ ἐξήγαγε καὶ ἔθηκεν ἐν τῷ πρίονι καὶ ἐν τοῖς τριβόλοις τοῖς σιδηροῖς καὶ ὑποτομεῦσι σιδηροῖς καὶ διήγαγεν αὐτοὺς διὰ τοῦ πλινθείου· καὶ οὕτως ἐποίησε πάσαις ταῖς πόλεσιν υἱῶν ᾿Αμμών.» (Βασιλείων Β' 12,31). Η φράση «διήγαγεν αυτούς δια του πλινθείου» σημαίνει τους έκαψε στον πλίνθηνο φούρνο.
Φτάνουν αυτά τα 5, υπάρχουν καμιά πενηνταριά ακόμα στη λίστα, αλλά ήδη έχει πάρει ο αναγνώστης μια ιδέα για την αγάπη που διδάσκεται στα «ιερά βιβλία» του χριστιανισμού! Και όπως είπε ο Κύριος (Ματθαίος 5,18-19) «Γιατί, σας βεβαιώνω πως μέχρι να αφανιστούν ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ούτε ένας τόνος δεν πρόκειται να καταργηθεί από το νόμο, μέχρι να πραγματοποιηθούν όλα.» Όλα πρέπει να τα αποδεχτείτε και να τα καταπιείτε, όλα τα στυγερά εγκλήματα και τις διαστροφές που μεθόδευσαν οι άνθρωποι του «εκλεκτού λαού»...